Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT VAN LHC EXPLOITATIE BV EN SPRINGHAVER THEATER BV, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE UTRECHT, INGESCHREVEN ONDER NUMMERS 16108922 EN 30184499 RESPECTIEVELIJK BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

 

LHC Exploitatie BV en Springhaver Theater BV (hierna: het LHC en Springhaver) verzamelen diverse gegevens bij het gebruik van de websites hartlooper.nl en springhaver.nl en bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat het LHC en Springhaver behoorlijk en zorgvuldig omgaan met de privacy van de gebruikers van hun websites. In dit privacystatement wordt gedetailleerd uitgelegd hoe het LHC en Springhaver omgaan met uw privacy.

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

 

Kopen van een ticket of product

Tijdens het registratieproces of voor het kopen van een ticket of product op onze website, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens via het door u opgegeven e-mailadres, bijvoorbeeld zodat wij u kunnen informeren over een afgelaste of verplaatste voorstelling.

 

Voor deelname aan de LHC en Springhaver Filmclub registreren wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de wekelijkse Filmtip en dergelijke. Tevens voorzien wij de pas bij het maken van een foto ter identificatie.

Wij verwerken voor het aanmaken van een ticket of product de volgende gegevens:

 

• Voornaam en achternaam;

• E-mailadres;

• Postcode (optioneel);

• Straat en huisnummer (optioneel);

• Telefoonnummer (optioneel);

 

U kunt via onze websites zonder het aanmaken van een account een ticket kopen. In dat geval vragen wij alleen om uw e-mailadres.

 

*Alleen van toepassing bij het aanschaffen van een product zoals een digitale strippenkaart of cadeaubon.

 

Samenwerkingspartners

Indien u aan te merken bent als samenwerkingspartner van het LHC of Springhaver (bijvoorbeeld filmmaker, spreker, gespreksleider), dan slaan wij ook persoonsgegevens van u op, zodat wij contact met u kunnen opnemen als we bijvoorbeeld een speciale voorstelling of evenement willen organiseren. Daarbij verwerken wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 

Nieuwsbrieven

U kunt zich via onze websites aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij enkel om uw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zichzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

 

Doel Verwerken Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

• Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;

• Het afhandelen van leveringen en aankopen van onze producten en diensten;

• Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw bestelling of andere vragen;

• Het afhandelen van de betaling van uw bestelling;

• Het behandelen van geschillen;

• Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen;

• Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van uw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn.

 

 

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

• In het belang van de veiligheid van de Staat;

• Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

• Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;

• Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;

• Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

 

Grondslag Verwerking Persoonsgegevens

Indien u bij ons een ticket of product koopt, dan wel een samenwerkingspartner bent, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat het LHC en Springhaver een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid, het tegengaan van diefstal en een direct marketing belang. Denk bij die laatste situatie bijvoorbeeld aan het maken van foto’s of camerabeelden tijdens voorstellingen of evenementen voor onze website of sociale media. Het LHC en Springhaver zullen echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van het LHC en Springhaver anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van het LHC en Springhaver zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

 

Mocht u desondanks ongewenst in beeld zijn gebracht dan kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen naar publiciteit@hartlooper.nl of publiciteit@springhaver.nl. Dan verwijderen we zo snel als mogelijk -maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaar – uw afbeelding.

 

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Indien uw account langer dan drie jaar niet gebruikt is zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd. Tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van het LHC en Springhaver.

 

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 

• Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder Stichting Sisow die voor ons de betalingen verzorgt;

• Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder MultiSafepay die voor ons de betalingen verzorgt;

• Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;

• Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;

• Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door het LHC en Springhaver;

• Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

 

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt zullen op uw verzoek of uiterlijk twee jaar nadat de relatie tussen het LHC en Springhaver en deze ontvangers is verbroken worden verwijderd.

 

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

 

Correctie

U kunt uw accountgegevens inzien via onze websites, https://hartlooper.nl/mijn-instellingen en springhaver.nl/mijn-instellingen. Hier kunt inloggen in uw account. In de beveiligde inlogomgeving kunt u eerdere aankopen bekijken, persoonsgegevens inzien, aanvullen, wijzigen of verwijderen.

 

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar publiciteit@hartlooper.nl of publiciteit@springhaver.nl. Het LHC en Springhaver zullen op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

 

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@hartlooper.nl of info@springhaver.nl. Het LHC en Springhaver zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zullen het LHC en Springhaver de verwerking beëindigen.

 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht uw persoonsgegevens:

 

• Te corrigeren;

• In te zien;

• Te verwijderen, en/of;

• Over te dragen.

 

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken kunt u een e-mail sturen naar info@hartlooper.nl danwel info@springhaver.nl. Het LHC en Springhaver zullen binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kunnen voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

 

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Het LHC en Springhaver hebben naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Dit kan uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Welke cookies en voor welk doel?

 

Functionele cookies

Deze zijn noodzakelijk om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.

 

Social Plug-Ins

Via de websites wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Deze kunnen zijn bedoeld om de gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking-cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Naast de toegang tot deze sociale media worden via de websites ook video’s getoond welke van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen voornamelijk cookies die het mogelijk maken om de video’s te kunnen tonen.

 

Verwijderen Cookies

De toestemming die u geeft aan het LHC en Springhaver voor het plaatsen en uitlezen van first party cookies kunt u ten allen tijden intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de websites niet of niet goed meer werken.

 

De mogelijkheid bestaat dat de via een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, gebruiken en bewaren we de binnen hartlooper.nl en springhaver.nl verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst of voor het verstrekken van informatie over activiteiten. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Wijziging Privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op de websites hartlooper.nl en springhaver.nl. Houdt u deze websites dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 26 oktober 2020.

 

Contactgegevens

LHC Exploitatie BV
Tolsteegbrug 1
3511 ZN Utrecht
030-2320452
KVK 16108922
info@hartlooper.nl

 

Springhaver Theater BV
Springweg 50
3511 VS Utrecht
030-2313789
KVK 30184499
info@springhaver.nl